Wij staan voor Ons Vinkel

Reglement obligaties

Reglement uitgifte obligatielening van stichting De Vinkelse Molen.
 

 

Artikel 1       Algemeen

 

1.1       Ter gedeeltelijke financiering van de (her)bouw van De Vinkelse Molen “De Zwaan”

schrijft stichting De Vinkelse Molen een obligatielening uit.

 

1.2.            De stichting schrijft onder vrienden, sponsoren en betrokkenen een lening uit tot een

bedrag van maximaal € 250.000,- (tweehonderd vijftigduizend euro).

 

1.3.                   Deze lening van € 250.000,- wordt verdeeld in 1000 obligaties van nominaal € 250,-.

 

1.4.            Op de lening wordt een rente (enkelvoudig) vergoed van 1,0 % per jaar. De rente wordt bij de uitloting uitbetaald.

 

1.5.            De periode van inschrijven is vanaf 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017, behoudens verlenging.

 

1.6.          Deelname aan de obligatielening geschiedt door het invullen en inleveren van een speciaal hiervoor gemaakt “Intekenformulier Obligatielening” waarna toewijzing door het stichtingsbestuur zal volgen.

 

 

 

Artikel 2        Obligatie
 

2.1              De obligaties worden op naam gesteld, zijn voorzien van een doorlopende nummering en zijn namens het bestuur van de stichting ondertekend door de voorzitter (of diens plaatsvervanger) en de penningmeester. De obligaties zijn niet verhandelbaar.

 

2.2              Na ontvangst van de betaling zal (zullen) de obligatie(s) in eigendom worden

overgedragen tijdens een periodiek terugkerende “obligatieavond”.

 

2.3              Door de stichting wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vermeld.

 

2.4.  Bij verhuizing van de obligatiehouder dient deze dit schriftelijk aan de penningmeester te melden.

 

2.5.            Bij overlijden van de obligatiehouder -natuurlijk persoon- zullen de rechten van de obligatie(s) overgaan op de erfgenamen. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het informeren van de penningmeester onder het aantonen van hun rechten.

2.6.            Bij het kwijtraken of beschadigd raken van een obligatie kan bij de penningmeester een duplicaat worden opgevraagd. Door het verstrekken van een duplicaat vervalt de waarde van het origineel.

 

2.7.            Indien de obligatiehouder een e-mailadres bekend maakt aan de stichting stemt hij er mee in dat alle correspondentie aan dit e-mailadres wordt toegezonden.

 

 

 

Artikel 3       Uitloting
 

3.1.            De vorderingen uit hoofde van deze lening zijn pas opeisbaar na uitloting als beschreven in onderstaande artikelen. De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar.

 

3.2.            Uitloting van de obligaties vindt plaats tijdens de jaarlijkse voor deze gelegenheid georganiseerde bijeenkomst, voor het eerst in 2021. De feitelijke trekking wordt verricht door het stichtingsbestuur nader aan te wijzen persoon.

 

3.3.            Vanaf het jaar 2021 zal jaarlijks minimaal 4 % van het totaal bedrag aan uitgegeven obligaties worden uitgeloot ter aflossing van de lening.

 

3.4.            De uitgelote nummers van de obligaties worden gepubliceerd op de website van de stichting en in de, plaatselijk veel gelezen, media.

 

3.5.            De stichting heeft het recht om, uitsluitend tijdens een jaarlijkse uitlotingprocedure, een hoger percentage dan 4% van de uitgegeven obligaties voor vervroegde aflossing uit te loten. Een vervroegde uitloting en aflossing wordt door de stichting voorafgaande aan de jaarlijkse uitloting bekend gemaakt op de website van de stichting en in de, plaatselijk veel gelezen, media.

 

 

 

Artikel 4       Aflossing
 

4.1.            Aflossing van een obligatie geschiedt uitsluitend tegen de overdracht van de originele obligatie, of eventueel door penningmeester uitgegeven duplicaat zoals omschreven in artikel 2.6.

 

4.2.            Aflossing van de uitgelote obligaties vindt plaats telkens binnen één maand na inlevering van het originele obligatiebewijs, of eventueel door penningmeester uitgegeven duplicaat zoals omschreven in artikel 2.6, op het door de obligatiehouder aangegeven bankrekeningnummer.

4.3.            Wanneer een obligatie twaalf maanden na uitloting niet aan de penningmeester is aangeboden, en door het stichtingsbestuur aan publicatieplicht is voldaan, vervalt

 

het recht op de terugbetaling. Het bedrag van de obligatie valt dan toe aan de stichting.

 

 

 

Artikel 5      Slotbepaling
 

5.1.            Wijzigingen of aanvullingen op dit reglement kunnen uitsluitend onder goedkeuring van het stichtingsbestuur worden doorgevoerd.

 

5.2.             Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het stichtingsbestuur.

 

Aldus vastgesteld door bestuur stichting De Vinkelse Molen op 29 augustus 2016

LinkedIn
YouTube
Facebook
WhatsApp

Deze website maakt gebruikt van cookies.